خصوصیت های عمده پاکس ویروس ها

خصوصیت های عمده پاکس ویروس ها :

ویریون : دارای ساختاری پیچیده ، بیضی یا اجری شکل ، اندازه 400×230 نانومتر ، سطح خارجی ان شیار هایی دارد ، حاوی هسته مرکزی و اجسام جانبی می باشد .

ترکیب : 3 در صد DNA  و 90 % پروتئین و 5 % لیپید

ژنوم : زنجیر مضاعف DNA خطی به اندازه 375-130 kbp  ، انتهای حلقوی دارد مقدار درصد گوانین باضافه سیتوزین ( C+G ) ان حدود 30 تا 40 درصد است اما مقدار C+G در پاراپاکس ویروس ها حدود 63 % است

پروتئین ها : ویریون دارای بیش از 100 پلی پپتید است، چندین انزیم از جمله سیستم ترانس کریپتاز در هسته مرکزی دارد

 منبع :میکروبیولوژی پزشکی جاوتز

ترجمه : دکتر مهدی خزعلی  و مریم جنابی نمین

/ 0 نظر / 459 بازدید