شب ارزوها

خدایا.....

ارامشی عطا فرما تا بپذیرم ، آنچه را که نمی توانم تغییر دهم و شهامتی ، تا تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی ، تا بدانم تفاوت این دو را.......

 

 

 

/ 3 نظر / 35 بازدید
فریاد

همه چیزگاه اگرکمی تیره می نماید.... بازروشن می شودزود تنهافراموش مکن این حقیقتی است: بارانی باید،تاکه رنگین کمانی برآید ولیموهایی ترش تاکه شربتی گوارافراهم شود وگاه روزهایی درزحمت تاکه ازما انسانهایی تواناتربسازد خورشیددوباره خواهددرخشید،زود خواهی دید[راک]

رضا

سلام خوبی؟ اینو شنیده بودم اما به صد بار شنیدش می ارزه موفق باشی گلم