اینترلوکین 2

اینترلوکین 2 ( IL-2 ) :    

عامل رشد، بقاو تمایز لنفوسیت های  T می باشد و با اثر بر روی سلولهای T تنظیمی ، در تنظیم پاسخ های سلول T نقش مهمی بر عهده دارند .

به اینترلوکین 2 (عامل رشد سلول T ) نیز گفته می شود .

IL-2  به طور عمده توسط سلول های تی  4  +CD تولید مشود. فعال شدن سلول T توسط انتی ژنها و محرکهای کمکی سبب تحریک نسخه بردای از ژن IL-2  می شود .

نقش اینترلوکین 2:

IL-2 برای بقا و عملکرد سلول های T تنظیمی ضروریست .

IL-2 با پیشبرد چرخه سلولی به سوی سنتز سایکلین ها از طریق تجزیه P27 از توقف روند چرخه سلولی جلوگیری می کند .

 IL-2 باعث افزایش تولید سایتوکاین های اجرایی گاما - IFN و IL-4  از سلولهای T می شود .

IL-2  سبب تکثیر و تمایز سلولهای NK  می شود و فعالیت سلول کشی انها را افزیش می دهد .

IL-2 برای سلولهای B  هم به عنوان عامل رشد و همین طور تحریک سنتز انتی بادی می باشد

منبع :

ایمونولوژی و سرولوژی

تالیف : ساناز افشار قاسملو

                                                      

/ 0 نظر / 378 بازدید