تفسیر ازمایش فقر اهن :      یول

 

Iron....... کاهش 

TIBC ......افزایش

UIBC...... افزایش

Transferrin  saturation % ......کاهش

Ferritin .....کاهش