WBC (وایت بی سی ) یا همون گلبول های سفید :

مسئول  حفظ و تداوم فعالیت های مبارزه با عفونت و التهاب هستند .

میزان WBC در خون :

در بالغین :               11000_ 4500    میلی لیتر

در نوزادان :              9000 _ 3000     میلی لیتر

میزان WBC در ادرار :

معمولا مقدار  طبیعی ان 0-4 میباشد  .

وجود گلبول های سفید زیاد در ادرار را پیوری می گویند .

وجود WBC به مقدار زیاد نشان دهنده عفونت شدید دستگاه ادراری است . در انالیز میکروسکوپی ادرار وجود 5 تا 10 WBC  در تکنیک HPF  موید عفونت دستگاه ادراری است .  

لکوسیتوز:

به بالا رفتن میزان گلبولهای سفید لکوسیتوز می گویند .

این پدیده در ارتباط با میزان تهاجم باکتری بوده و در پاسخ به عفونت رخ می دهد .

مقدار گلبول سفید بین 17000_11000 را لکوسیتوز خفیف می گویند .

افزایش گلبول سفید تا بیشتر از 30000 حالت شدید و خطرناک لکوسیتوز است .

لکوپنی :

کاهش تعداد گلبول های سفید را لکوپنی می گویند .

اگر تعداد گلبول های سفید 5000 _ 3000 باشد لکوپنی خفیف ولی اگر تعداد ان از 2500 کمتر باشد لکوپنی شدید و خطرناک محسوب می شود .

دلایلی که باعث افزایش  مقدار  WBC می شود :

عفونت _ التهاب _ لوسمی

دلایلی که باعث کاهش WBC می شود :

انمی اپلاستیک  _ انمی پرنیسیوز ( نوعی کم خونی ) _ دپرسیون مغز استخوان_ بعضی از عفونتها یا بیماریهای انگلی . 

 

منبع :

تفسیر یافته های ازمایشگاهی

ترجمه : حمید رضا خانکه و صدیقه سالمی