خدایا.....

ارامشی عطا فرما تا بپذیرم ، آنچه را که نمی توانم تغییر دهم و شهامتی ، تا تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی ، تا بدانم تفاوت این دو را.......